Vision, vilja & verkstad

Mångfald, samarbete, samsyn och samhällelig ambition i kombination med samplanering och förnyelse frigör den stora utvecklingspotentialen. 

Slutsatser
En gemensam vision och tydlig identitet

När världens gröna industriögon riktas mot norra Sverige är det viktigt att skapa en gemensam och tydlig platsidentitet som knyter an till den aktuella utvecklingen. Storytelling, PR och värdskap/ambassadörskap är effektiva verktyg för att berätta om möjligheterna i regionen. För att förändra bilden av norra Sverige måste identitetsbärare såsom basindustrin också förändras och förnyas. Det gäller att våga sticka ut och våga investera – norra Sverige har goda förutsättningar att bli en grön arktisk världsutställning som bidrar till klimatomställningen i Europa och världen.

Samordning och samarbete

Processförtroende är avgörande för att realisera en större samhällelig förflyttning. Informationsinsatser rörande planer, beslut och prioriteringar behövs därför såväl internt som externt för att stödja utvecklingen. Offentliga aktörer måste jobba nära det expansiva näringslivet för att vara à jour med dess behov och framsteg. Det krävs bland annat effektiva processer för exploatering, planering och bygglov. Vi måste säkerställa en kommunal parallellförflyttning och samplanering och hitta framkomliga vägar för offentlig-privat samverkan och finansiering. Tillgängligheten inom regionen behöver utvecklas så att människor kan bo på ett ställe och arbeta på ett annat med rimligt och hållbart pendlande. Till följd av tillväxttrycket kommer policy- och tillståndsstyrande institutioner och myndigheter att förnya sina processer och prioriteringar för att gå i takt med utvecklingen. Därför blir det viktigare att utmana lagstiftningen såväl nationellt som på EU-nivå. Det innebär också att tidigare metoder, rollbeskrivningar och handläggning nydanas. Rådande hierarkiska och remissbaserade arbetssätt kommer att förändras och präglas mer av samplanering och dialog i tidiga skeden för att säkerställa samsyn och utveckling. För ett effektivt kravställande och beslutsfattande krävs löpande omvärldsbevakning, god beredskap och tillförlitliga prognoser.

Ökad mångfald och ett brett näringslivserbjudande 

Ökad mångfald blir en viktig framgångsfaktor för att lösa kompetensförsörjningen och matchningsproblematiken på arbetsmarknaden. Det bidrar till brett näringslivserbjudande som säkerställer en fortsatt positiv branschbalans. Vi ska bli bättre på att ta tillvara nyanländas kapacitet genom en smart och strategisk rekrytering. Vi ska våga bjuda in aktörer som kan bistå samhällets gröna förflyttning och framhäva mervärden av att vara, leva, verka i regionen. Den sociala hållbarheten blir viktigare än någonsin. Hela samhället måste sitta ihop och vara en plats där olika människor känner det naturligt att leva och bo.

Vad ser ni?

Hur säkerställer vi gemensam framgång i utvecklingen?

Tack för att du delar dina synpunkter med oss

På nedan länkar når du de olika avsnitten i insiktsarbetet, där vi välkomnar dina tankar och idéer. 

MÖJLIGHETER | UTMANINGAR | RISKER | FRAMGÅNG

De personuppgifter som du lämnar när du skickar in din kommentar behandlas konfidentiellt och kommer inte att spridas eller publiceras vidare. För mer information om personuppgifter och offentlighetsprincipen, klicka här