Större, starkare & synligare

Stor medial synlighet och ett starkt innovations- och investeringsklimat skapar förutsättningar för nya invånare, besökare och affärer. Samtidigt får regionens infrastrukturbehov högre politisk prioritet för att stödja den industriella tillväxten.

Våra antaganden

Globala gröna ögon mot norr

Intresset för regionen kommer att öka till följd av stor mediebevakning kopplad till den snabba och omfattande näringslivstillväxten. Ett stigande intresse för Arktis som politisk geografi bidrar också till uppmärksamheten. Investeringarnas gemensamma nämnare och drivkraft – klimatansvar, fossilfrihet och cirkularitet – kommer samtidigt förändra bilden av bas­industrin från traditionell och tung till innovativ och värde­skapande ur ett bredare samhälleligt perspektiv. Sammantaget skapar detta stora möjligheter till positivt identitets- och imagebyggande, vilket i sin tur genererar ytterligare synlighet och ökar intresset hos ett brett spektrum av nya investerare, exempelvis inom fastighet, industri, forskning och utbildning. Regionen blir en given global geografi för gröna innova­tioner med ett attraktivt investeringsklimat. Det växande intresset för regionen bidrar till att både privat- och affärs­resandet ökar och att fler reseanledningar adderas till regionens besöksnäring.

Mångfald, kompetens och branschbredd

Den låga arbetslösheten i regionen kommer att hålla i sig men med en ökad efterfrågan på arbetskraft. Kompetensbehovet adresserar hela samhället och lockar därmed en bred grupp människor, vilket gör att inflyttningen förväntas öka kraftigt i takt med utvecklingen. Luleå tekniska universitet (LTU) spelar en fortsatt viktig roll som pull-faktor till regionen samt för innovationsklimatet och en god matchning på arbetsmark­naden. Den växande befolkningen ger en positiv ökad mångfald som i sin tur skapar förutsättningar för en bred och inno­vativ näringslivsutveckling, ofta genom start-up och serviceföretag med koppling till den expansiva industrin. Branschbredden stärks med fler företag inom service, upplevelse och handel. Den ökade mångfalden skapar en positiv spiral som lockar ytterligare mångfald i takt med att samhället växer.

Omprogrammering, omgruppering och omställning

Den positiva stress som investeringarna genererar, i kombination med en bred förankrad vilja att bidra till utvecklingen, skapar incitament för att leverera till och i linje med investeringarna. Effekten blir ett mer effektivt och serviceorienterat samhälle där såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning stödjer den positiva utvecklingen. Viljan att leva upp till globala ambitioner bidrar också till nya värdebaserade processer. Den globala hålbarhetsagendan och den inneboende stoltheten att medverka till gröna investeringar, såsom den egna regionala utvecklingen, blir en självklar drivkraft som inte bara skapar tvärsektoriella länkar utan nya arbetssätt och traditionella processer. Utvecklingen skapar möjligheter att göra om och göra rätt. 

Extern kapitaltillförsel till regionen kommer att stimulera fler innovativa samarbeten, nya förhållningssätt och fler affärsmöjligheter. Stor efterfrågan på mark och höga markpriser kommer också skapa incitament för nya sätt att bygga och utveckla städerna i regionen, både när det gäller funktioner och behov likväl som gestaltning. Resultatet blir en spektakulär, innovativ och hållbar stad- och samhällsbyggnad och en stark urban utveckling. Det ger även positiva spridningseffekter utanför och mellan centralorterna.

En snabbt växande och mer funktionell geografi

I och med den industriella expansionen och behovet av att bygga större samhällen uppstår nya plattformar för mellankommunal samverkan. Med syfte att geografiskt matcha industrins produktionsflöden på och mellan de orter där utvecklingen i direkta termer sker, kommer kommunala och administrativa gränser successivt suddas ut och fyllas av gemensamma viljeyttringar och insatser. Det handlar främst om fysisk planering med en arbetsmarknadsregional avgränsning för att hantera växande behov av exempelvis kollektivtrafik, exploatering, logistik, infrastruktur och bostadsbyggande. Det mellankommunala samarbetet skapar samordning, tillväxt och stordriftsfördelar till förmån för andra nödvändiga kommunala investeringar. Samverkan kommer också öka regionens förmåga att påverka de förutsättningar för tillväxt som ligger utanför den kommunala rådigheten, ex­empelvis elförsörjning, infrastruktur och strategisk finansiering.

Det uppstår nya exploateringszoner och förtätnings­stråk i regionen. Byarna mellan produktionsorter/centralorter kommer att växa då de erbjuder attraktiva miljöer för verk­samheter och boende. De blir strategiska noder för utveckling och naturliga länkar mellan olika expansiva områden. Relationen stad-land kommer således att stärkas och befolkningstillväxten skapar ett större underlag för servicefunktioner, vilket bland annat lockar fler näringslivsaktörer att etablera sig mellan produktionsorterna.

Nya prioriteringar och kortare långbänkar

Utöver behov av och förväntan på lokal samhällsleverans från offentliga och privata aktörer krävs nationella politiska beslut för att påskynda och säkra utvecklingen. En omfattande press på myndigheter och politik skapar incitament till omprövning och tidigareläggning långsiktiga investeringar och planer som utarbetats innan den industriella expansionsfasen. Satsningar såsom Malmporten, Norrbotniabanan, dubbelspår på Malm­banan och mellan Boden–Luleå kommer att omförhandlas och få ökad prioritet. Situationen skapar därmed ett nytt förhandlingsläge för de samlade regionala intressen som verkar för att på olika sätt stödja eller skapa tillväxt.

Nya affärer

Ny teknik och fler människor i kombination med lång regional industritradition och kunskap, skapar goda förutsättningar för utveckling av nya och befintliga affärsmodeller. Trots att en initial tröghet och matchningsproblematik mellan tradition och innovation kan väntas, ökar behovet av industri- och samhällsstödjande funktioner till följd av den omfattande befolkningstillväxten. En stark akademisk plattform genom LTU gynnar innovationsklimatet och ger en ökad specialiseringsgrad, vilket i sin tur skapar underlag för start-up och avknoppningsföretag. Inkubatormiljöer spelar också en viktig roll för regionens näringslivserbjudande och tillväxt. Det akademiska näringslivsbidraget har byggt upp ett flertal testmiljöer och demonstrationsanläggningar som gör regionen till en självklar geografi för innovationer och investeringar. Här finns en stor potential. Affärsutvecklande samarbeten och kluster utvecklas kontinuerligt med tyngdvikt på industriell AI, digitalisering och automation. En större och mer diversifierad marknad som framtiden erbjuder innebär också ett större kundunderlag för produkter och tjänster på den lokala och regionala kartan. Den gröna och hållbara drivkraften kommer vara betydande för näringslivet och samhället i stort för att matcha den industriella sidan likväl som den offentliga affären. Näringslivets initiala kraftsamling för att stödja de stora industrietableringarna ger även mindre aktörer möjlighet att växa sig starka.

Vad ser ni?

Vilka nya möjligheter för näringsliv och samhälle kan kopplas till den industriella utvecklingen?


Läs vidare och lämna dina synpunkter på identifierade utmaningar.

Klicka på länkarna för att ta dig vidare.

MÖJLIGHETER |UTMANINGAR | RISKER | FRAMGÅNG

De personuppgifter som du lämnar när du skickar in din kommentar behandlas konfidentiellt och kommer inte att spridas eller publiceras vidare. För mer information om personuppgifter och offentlighetsprincipen, klicka här