Kapacitet, kompetens & kunskap

Högre krav och komplexitet kan leda till handlingsförlamning. Samtidigt riskerar kompetensbrist, matchningsproblematik och begränsade omställningsmöjligheter att bromsa tillväxten.

Antaganden
Organisatorisk stress

Om samhällsapparaten inte klarar av att hålla jämna steg med industriutvecklingen riskerar ett allt högre tempo och tuffare leveranskrav att leda till felprioriteringar, obeslutsamhet och passivitet. Risken för personaltapp av nyckelpersoner inom förvaltning/service ökar, vilket bidrar till stressade organisationer med minskad operativ och strategisk kapacitet. Beslutsfattandet försvåras även av brist på aktuella data och tillförlitliga prognoser. Den nödvändiga omställningen för att matcha utvecklingen kompliceras ytterligare av ärvda administrativa processmässiga gränsdragningar som ej ligger i takt med utvecklingen och nya uppkommande behov. Även en förstärkt ovilja/oförmåga att förändra arbetssätt, attityder och perspektiv kan bli ett resultat av en icke hanterad organisatorisk stress.

Demografi och kompetensförsörjning

Fler invånare och rätt person på rätt plats krävs för att möta det växande kompetensbehovet och den påbörjade samhällsomvandlingen, vilket i sin tur förutsätter en omfattande inflyttning. Utanför tätorterna och i områden som saknar expansiva företag och industrier kan dock en befolkningsutveckling som varit negativ hålla i sig och öka. Finns förmågan att vända flyttströmmarna och öka inflyttningen till regionen? Matchning utifrån behov på kort och lång sikt, offentligt och privat, behövs för att bibehålla, utveckla och attrahera kompetens som kan bidra till hållbar tillväxt i regionen och hela samhället. Tillväxten hotas av inom- och utomregional braindrain samt befintliga verksamheters förluster av nyckelpersonal till nya arbetsgivare. Samtidigt väntas stora pensionsavgångar inom många sektorer. Det pågående industriella teknikskiftet, med stor innovationsgrad och nytt processtänk innebär samtidigt att dagens kompetens sannolikt inte är lika aktuell i framtidens industri. Det krävs bättre möjligheter till omställning för att hinna få fram arbetskraft och kompetens i tid. Kompetens­försörjningen försvåras även av bristfällig förståelse för industriella och samhälleliga drivkrafter och dess möjligheter.

Mark- och bostadsförsörjning

Behovet av planlagd mark växer då samhällsbyggandet ökar, både för bostäder och för industri- och verksamhetslokaler. Den tillgängliga marken blir en än mer knapp resurs och priserna på mark, fastigheter och boende ökar då efterfrågan överstiger utbudet. Detta kan i sin tur generera inlåsnings­effekter för befintliga verksamheter, då nybyggnation och  flytt blir för dyrt.

För den befolkningstillväxt som de stora investeringarna behöver krävs en expansiv kostsam regional bostadsförsörjning. Det handlar om att bygga nytt men även att frigöra kapacitet i det befintliga bostadsbeståndet. Vi kommer få se undanträngningseffekter där småindustrier tvingas eller väljer att flytta till förmån för bostäder och kontor med behov av mer centrala lägen. Samtidigt ökar behovet av tillfälliga affärs- och pendlingsboenden, vilket begränsar möjligheten för fastboende.

Vad ser ni?

Vilka risker finns och behöver hanteras?

Läs vidare och lämna dina synpunkter på  hur gemensam framgång kan nås

Klicka på länkarna för att ta dig vidare.

MÖJLIGHETER | UTMANINGAR | RISKER | FRAMGÅNG

De personuppgifter som du lämnar när du skickar in din kommentar behandlas konfidentiellt och kommer inte att spridas eller publiceras vidare. För mer information om personuppgifter och offentlighetsprincipen, klicka här