Modernisering, matchning & mobilitet

Den snabba utvecklingen medför en rad utmaningar kopplade till bland annat kapacitet, kostnader, kompetens och intressekonflikter.  

Antaganden
En robust fysisk planering

Kapaciteten att säkerställa en ändamålsenlig fysisk planering vilar förutom på det kommunala budgetutrymmet, ofta på en prognostiserad utveckling och långsiktiga perspektiv utifrån översiktlig planering. Omfattande och snabba tillväxtförändringar som frångår prognoserna kan på så sätt belasta kommunens och övriga processrelaterade aktörers, exempelvis Länsstyrelsens, kapacitet negativt. Effektiva tillståndsprocesser, planarbete samt försörjning av bostäder och service medför behov av resursförstärkning till plan­upprättande enheter. Utan nödvändig resurs- och kapacitetsförstärkning hänger den offentliga fysiska planeringen inte med i den takt som befolkning, näringsliv och samhälle växer. Konflikter kopplade till kostnader och prioriteringar, tid och tillstånd kommer uppstå vilket skapar ytterligare tröghet i det offentliga planarbetet. Konflikter kan även inträffa på nationell nivå i situationer där statliga och lagstyrda intressen krockar med lokala planmässiga och politiska ambitioner, exempelvis tillståndsfrågor, finansiering och avvägningar mot riksintressen. Begränsad statlig kapacitet i form av infrastruktur, tillgänglighet och kraftförsörjning riskerar att minska de kommunala/regionala möjligheterna att erbjuda ändamålsenliga lösningar till näringslivet.

En utmanande samhällsfinansiering

Nödvändig och kapacitetsstärkande planläggning av mark, infrastruktur, energi och VA innebär omfattande kostnader som begränsas av prognostiserat budgetutrymme, vilket ej tagit höjd för den omfattande samhällstillväxten. Det råder stor osäkerhet kring långsiktiga investeringar och priori­teringar från offentlig sektor med begränsade budgetramar. Investeringarna kan i vissa fall förefalla omotiverade och spekulativa då avkastningen ligger långt fram i tiden. Investeringar i såväl välfärd som näringslivsutveckling måste ske på både kort och lång sikt samtidigt, vilket innebär att finansieringsfrågan får en central betydelse. Efterfrågan på offentlig-privat samverkan och finansiering kommer att öka för att skapa kapacitet att möta samhällstillväxten. Det medför också ett stort behov av underleverantörer för att säkerställa service till viktiga etableringsprojekt samt övriga delar av samhället. Ett otillräckligt utbud av service-, entreprenad- och konsult­tjänster kan väntas, vilket medför ökade kostnader för kunderna. Även lönebilden i underleverantörsled kommer att öka vilket slår mot köparen. Relationen beställare–leverantör kommer därför att förändras vilket i sin tur sätter initial press på exempelvis kommunernas inköps- och upphandlings­funktioner.

Tillit, ledarskap och politisk samsyn

I en omfattande, snabb och nödvändig samhällsutveckling är den politiska målbilden, övergripande samsyn och styrning central. Olika sätt att arbeta och olika tidshorisonter riskerar däremot att bromsa utvecklingen. Stora investeringsbeslut kräver att den politiska rollen breddas med ökat förhandlingsansvar på regional, nationell och europeisk nivå. Behovet av närhet till policy och politik på Sverige- och EU-nivå kommer därmed att öka. Regionalpolitisk samverkan krävs för att resursmässigt kunna hantera utvecklingsfrågor där kommunal rådighet saknas. På kort och lång sikt kommer det att finnas en stor förväntan på att ”leverera” till utvecklingen genom att påskynda nya och planerade investeringsbeslut, exempelvis infrastruktur. Stor och löpande medial granskning sätter också press på politiken. Tydlig och riktningsgivande politik efterfrågas för att synliggöra prioriteringar och skapa förutsägbarhet för näringslivet. Politiska konflikter på olika nivåer kommer att uppstå till följd av de nödvändiga prioriteringar som måste göras för att gå i takt med utvecklingen. Detta kan leda till politisk splittring och osäkerhet, opinion och motstånd mot samhällsutvecklingen.

Organisatorisk och kompetensmässig miss-match

Den industriella utvecklingen kräver ett större regionalt humankapitaltillskott till följd av en redan hög sysselsättningsgrad. Behovet av arbetskraft, i kombination med svag arbetskraftstillväxt, skapar en betydande rörlighet på den inomregionala arbetsmarknaden likväl som ökad inom- och utomregional pendling. Det blir svårare att behålla, utveckla och rekrytera kompetens till följd av ökad konkurrens. Stor rotation av nyckelkompetens är på lång sikt bra, men på kort sikt processmässigt hämmande. Kompetensmatchning blir en viktig del av lösningen för att skapa balans på arbetsmarknaden. Organisationer rustade för relativt låg tillväxt måste resursförstärka och optimera, vilket är kostsamt finansiellt och tidsmässigt. Med växande befolkning, låg arbetslöshet samt ökade behov av samhälls- och näringslivsstödjande funktioner krävs anpassningsförmåga och branschbredd för att inte bara svara upp mot befintliga och nya behov, utan också för att nyttja de möjligheter som investeringarna öppnar för. Det handlar om mångfald i näringsliv och offentlig sektor för att kunna bära upp den snabba och kraftfulla samhällstillväxt som industriexpansionen innebär. I detta sammanhang blir offentlig och privat matchning viktig för att exempelvis säkerställa adekvat underhåll, utbildning, kollektivtrafik, vård och omsorg. Offentliga aktörers tvingade förflyttning från drift, förvaltning och underhåll till utveckling kräver omfattande organisatoriska och kompetensmässiga insatser.

Tillgänglighet och transporter

Utvecklingen och omfattningen av prognostiserade investeringar avgränsas inte av kommuners administrativa gränser. Industrier med stort geografiskt influensområde, kommun­övergripande värdekedjor och regionala affärsmodeller kräver samsyn mellan berörda kommuner för en effektiv och samordnad utveckling. Med relativt långa avstånd mellan produktion och marknad är en effektiv och kapacitetsstark infrastruktur avgörande. Med ett växande transportarbete minskar kapaciteten vilket förutsätter redundans för att säkerställa transporter för såväl persontrafik som gods. Även inom- och utomregional tillgänglighet är en viktig förutsättning för arbetskraftspendling, arbetsmarknads­förstoring och annat näringslivsrelaterat affärsresande. Mobilitet och infrastruktur är samtidigt en viktig förutsättning för exploatering då tid och avstånd är kostnadsposter som bland annat påverkar lokaliseringsval. Intermodala och kapacitetsstarka lösningar blir på så vis en viktig fråga för utveckling av både samhälle och näringsliv.

Vad ser ni?

Vilka utmaningar kan ni identifiera?

Läs vidare och lämna dina synpunkter på risker som behöver hanteras

Klicka på länkarna för att ta dig vidare.

MÖJLIGHETER | UTMANINGAR | RISKER | FRAMGÅNG

De personuppgifter som du lämnar när du skickar in din kommentar behandlas konfidentiellt och kommer inte att spridas eller publiceras vidare. För mer information om personuppgifter och offentlighetsprincipen, klicka här